Koncepcja pracy

WIZJA:

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci, ich rodziców oraz społeczności lokalnej.

Wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka.

Odkrywa uzdolnienia i predyspozycje dzieci.

Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych.

MISJA:

Współdziałamy z rodziną i środowiskiem lokalnym w procesie opieki i wychowania.

Każdemu dziecku stwarzamy szanse rozwoju na miarę jego możliwości.

Odkrywamy twórcze predyspozycje dzieci i dajemy im możliwość ich rozwijania.

Realizujemy działania zgodnie z potrzebami przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

CELE I ZADANIA GŁÓWNE:

 

  1.Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola

2.Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3.Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4.Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności poprzez:

 - rozwijanie u dziecka wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć

 - kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym

 - nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą

5.Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6.Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki

7.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi partnerami, pozyskiwanie sponsorów 

 

 MODEL ABSOLWENTA:

 

Absolwent przedszkola:

  • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
  • jest samodzielny
  • jest aktywny w podejmowaniu działań
  • dba i zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
  • zna i respektuje normy społeczne
  • potrafi współdziałać w zespole
  • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu
  •  posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym

 


Aktualności
Klub zdrowego przedszkolaka
Reazlizaja programu z profilaktyki zdrowotnej
14.02.2017
Zapraszamy na Facebooka
Od bieżącego roku szkolnego wszystkie wydarzenia z życia przedszkola będzie można śledzić na naszej stronie Facebook. Serdecznie zapraszamy ! :)
05.12.2016
Długo wyczekiwany gość!
Odwiedziny  Świętego Mikołaja
05.12.2016
XXI Przegląd Twórczości Dziecięcej
"BOBAS"
27.05.2016
Archiwum aktualności